Polityka prywatności

Niniejsza polityka prywatności z dnia 23. maja 2018 r. określa zasady gromadzenia i przetwarzania danych osobowych zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).


§1 Definicje

„Dane osobowe” są to informacje na temat osoby fizycznej zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania. Osoba fizyczna możliwa do zidentyfikowania, to osoba, którą można zidentyfikować pośrednio lub bezpośrednio, w szczególności za pomocą imienia i nazwiska, numeru pesel, danych o lokalizacji lub na podstawie innych czynników określających tożsamość osoby fizycznej.

 1. „Przetwarzanie” oznacza zautomatyzowaną, lub niezautomatyzowaną operację, lub szereg operacji wykonanych na danych osobowych. Takimi operacjami są; zbieranie, uporządkowywanie, modyfikacja, utrwalanie, organizowanie, przeglądanie, pobieranie, przesyłanie, rozpowszechnianie, udostępniane, usuwanie, niszczenie danych osobowych.
 2. „Ograniczenie przechowywania” oznacza określenie zasad przechowywania danych osobowych w celu ograniczenia ich dalszego przechowywania.
 3. „Profilowanie” oznacza zautomatyzowany proces przetwarzania danych osobowych, który polega na wykorzystywaniu danych osobowych do analizy aspektów, po to by przypisać osobę do konkretnych cech którymi się charakteryzuje jak zainteresowania, dane o lokalizacji, sytuacja ekonomiczna.
 4. „Administrator” administratorem danych osobowych jest podmiot będący osobą fizyczną lub prawną, organ publiczny lub inna jednostka, która w sposób samodzielny lub wspólnie z innymi określa zasady przetwarzania i przechowywania danych osobowych. Określa cel i sposób ich przechowywania.
 5. „Podmiot przetwarzający” jest to jednostka przetwarzająca dane osobowe, może nią być osoba fizyczna lub prawna, organ publiczny, lub inny podmiot, który został powołany w imieniu administratora.
 6. „Odbiorca” jest osobą fizyczną lub prawną, organ publiczny, jednostka lub innym podmiot, niezależnie od tego czy jest osobą trzecią, któremu są udostępniane dane osobowe. Organ publiczny, który otrzymuje dane osobowe w ramach konkretnego postępowania zgodnie z prawem Unii lub państwa członkowskiego nie jest osobą odbiorcą. Przetwarzanie danych przez ten organ musi odbyć się zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych.
 7. „Strona trzecia” jest to osoba fizyczna lub prawna, organ publiczny lub jednostka inna niż, której dane dotyczą, która z upoważnienia administratora lub podmiotu przetwarzającego przetwarza dane osobowe.
 8. „Zgoda” oznacza dobrowolne, świadome i jednoznaczne okazanie woli przez osobę, której dane dotyczą. Zgoda może być wyrażona w formie oświadczenie lub jednoznacznego działania, przyzwalająca na przetwarzanie danych osobowych.
 9. „Naruszenie ochrony danych osobowych” oznacza naruszenie bezpieczeństwa gromadzonych danych osobowych, które może prowadzić do niezgodnego z prawem zniszczenia, zmodyfikowania, nieuprawnionego dostępu lub ujawnienia danych osobą nieupoważnionym.


§2 Informacje ogólne

 1. Niniejsza polityka prywatności określa zasady przechowywania, gromadzenia i ochrony danych osobowych Użytkowników ........................................................................................................................................
  adres internetowy...............................................................................................................
 2. Administratorem danych jest ..............................................................................................
  z siedzibą .........................................................................................................................
  NIP: .................................................................................................................................
  REGON: ............................................................................................................................
 3. Podanie danych osobowych administratorowi przez Użytkownika strony jest całkowicie dobrowolne.
 4. Osoba podająca swoje dane osobowe na naszej stronie ma prawo dostępu do nich, a ponadto w myśl nowych przepisów ma ona również prawo do wprowadzania do nich zmian, ich usunięcia, swobodnego przeniesienia, ograniczenia ich przetwarzania, prawo do wniesienia skargi.
  1. Prawo dostępu, jest to prawo pozwalające osobie podającej swoje dane osobowe do wglądu w podane dane, informacji czy i w jaki sposób są przetwarzane, otrzymania kopii oraz informacji, czy są przekazywane osobom trzecim.
  2. Prawo do sprostowania, osoba podająca dane osobowe ma prawo wglądu do swoich danych i ewentualnego ich sprostowania, gdy są niezgodne z prawdą, lub ich uzupełnienia, gdy są niekompletne.
  3. Prawo do usunięcia danych, osoba podająca dane może zażądać od administratora strony trwałego usunięcia podanych danych, jeśli nie są one już niezbędne dla celów do których zostały zebrane.
  4. Prawo do przeniesienia danych, użytkownikowi w dowolnym momencie może zażądać przeniesienia swoich danych, wskazanej przez użytkownika osobie trzeciej, administrator ma obowiązek przekazać takie dane w formacie nadającym się do odczytu maszynowego.
  5. Prawo do ograniczenia przetwarzania danych, użytkownik ma prawo poprosić nas o wstrzymanie przetwarzania danych gdy dane są niezgodne z prawdą, gdy zostało naruszone prawo o ochronie danych osobowych, gdy użytkownik wniósł sprzeciw wobec przetwarzania danych.
  6. Prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego przysługuje użytkownikowi w momencie, gdy uzna, że zostały naruszone przepisy obowiązującego prawa w związku z ochroną danych osobowych.
 5. W szczególnych wypadkach, osoba, której dane dotyczą ma prawo wnieść sprzeciw wobec ich przetwarzania. Za szczególną sytuację, w której można wnieść sprzeciw uważa się:
  • przetwarzanie danych do celów marketingu bezpośredniego
  • przetwarzanie danych osobowych dla celów badań naukowych
  • przetwarzanie danych osobowych dla celów historycznych
  • przetwarzanie danych osobowych dla celów statystycznych na mocy art. 89 ust.1 W przypadkach przetwarzania danych osobowych dla celów historycznych albo naukowych osoba może wnieść sprzeciw z przyczyn, które związane są z jej szczególną sytuacją chyba że przetwarzanie takich danych jest niezbędne aby wykonać określone zadanie w ramach interesu publicznego.
 6. Informujemy, że w dowolnym momencie istnieje możliwość cofnięcia zgody, którą wcześniej wyrażono, na przetwarzanie danych.
 7. Niniejsza polityka prywatności jest dokumentem informacyjnym.

§3 Rodzaje i cele wykorzystywania danych

 1. Jakie dane gromadzimy?
  1. Dane wprowadzane do formularza:
   • imię i nazwisko
   • nazwa firmy
   • e-mail
   • adres
   • numer telefonu
  2. Informacja o parametrach połączenia:
   • możemy gromadzić adres IP
   • lokalizacja
   • oznaczenie czasu połączenia
   • data
  3. Dane potrzebne do realizacji usługi:
   • numer konta
  4. Dane dotyczące logowania:
   • imię i nazwisko
   • adres e-mail
   • login
  5. Dane dotyczące komunikacji:
   • korespondencja z użytkownikami
  6. Informacje gromadzone automatycznie
   • informacje o urządzeniu (wersja systemu operacyjnego)
 2. Do jakich celów wykorzystujemy dane
  1. Dane wykorzystujemy do spersonalizowania naszej strony, tak by wyświetlała treści dostosowane do preferencji użytkownika, jak wyniki wyszukiwania podczas korzystania z naszych usług.
  2. Gromadzimy dane na temat jak często odwiedzana jest nasza strona i jak długo i w jaki sposób Użytkownik się po niej porusza w celu dostosowania jej do upodobań Użytkownika.
  3. Dane gromadzimy do analizowania i monitorowania kampanii reklamowej oraz naszych wewnętrznych procesów biznesowych.
  4. Dane gromadzimy w celu wspierania rozwoju naszej strony internetowej.
  5. Dane gromadzimy w celu administrowania i zachowania odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa na naszej stronie internetowej.
  6. Dane są nam potrzebne do realizacji zamówienia i wysyłki.
  7. Gromadzimy dane w celu kontaktu zwrotnego, oraz analizy statystyk na stronie
  8. Dane gromadzimy do realizacji usług marketingowych, np. wysyłanie wiadomości marketingowych użytkownikom zapisanym do Newslettera.

§4 Podmioty z którymi współpracujemy

 1. Google AdWords„
  Zależy nam, aby użytkownicy ufali, że informacje o nich są wykorzystywane z należnym szacunkiem i ostrożnością. Dlatego nasi partnerzy reklamowi nie powinni używać ich niezgodnie z zasadami ani zbierać ich w niejasnych celach lub bez odpowiednich środków bezpieczeństwa.

  Przykłady informacji o użytkownikach, które wymagają specjalnego traktowania:imię i nazwisko; adres e-mail; adres korespondencyjny; numer telefonu; numer dowodu osobistego lub prawa jazdy, NIP, PESEL, numer emerytury lub renty, dane karty ubezpieczenia zdrowotnego; dodatkowo oprócz powyższych informacji: data urodzenia lub nazwisko panieńskie matki; stan majątkowy; powiązania polityczne; orientacja seksualna; przynależność rasowa lub etniczna; wyznanie

  Przykłady nieodpowiedzialnego zbierania i wykorzystywania danych: pozyskiwanie danych kart kredytowych za pomocą niezabezpieczonego serwera; promocja sugerująca, że reklamodawca zna orientację seksualną lub stan majątkowy użytkownika, naruszenia naszych zasad dotyczących reklam opartych na zainteresowaniach i marketingu”
  Źródło: https://support.google.com/adwordspolicy/answer/6008942?hl=pl
 2. Google Analytisc
  „W Google doskonale zdajemy sobie sprawę z zaufania, jakim obdarzają nas użytkownicy, i tego, że mamy obowiązek chronić ich prywatność. Dlatego otwarcie informujemy użytkowników o tym, jakie informacje gromadzimy, gdy korzystają oni z naszych produktów i usług, dlaczego je zbieramy oraz jak z nich korzystamy, by poprawić komfort użytkowania naszych usług. Dokument Polityka prywatności Google zawiera opis przetwarzania danych osobowych użytkowników produktów i usług Google, w tym Google Analytics. „
  Źródło: https://www.google.com/analytics/learn/privacy.html?hl=pl
 3. Google Maps
  jw.
 4. Google+
  jw.
 5. Facebook
  „Gromadzimy treści i inne informacje otrzymywane od Ciebie podczas korzystania z naszych Usług, np. dane podawane przy rejestracji konta na Facebooku, tworzeniu treści i ich udostępnianiu oraz przy wymianie wiadomości i innego rodzaju komunikatów z innymi osobami. Mogą to być informacje zawarte w dostarczanych przez Ciebie treściach lub ich dotyczące, np. informacje o miejscu wykonania zdjęcia lub dacie utworzenia pliku. Gromadzimy też informacje na temat sposobów korzystania przez Ciebie z Usług, np. rodzaju treści, które przeglądasz i z którymi wchodzisz w interakcję, a także częstotliwości i czasu trwania różnych Twoich działań.”
  Źródło: https://pl-pl.facebook.com/privacy/explanation
 6. Podmiot odpowiedzialny za usługi bankowe.
 7. Podmiot odpowiedzialny za usługi rachunkowe i skarbowe.
 8. Pomiot odpowiedzialny za przesyłki kurierskie.
 9. Podmiot odpowiedzialny za administracje strony.
 10. Podmiot odpowiedzialny za usługi marketingowe.
 11. Ewentualne inne podmioty wspomagające funkcjonowanie strony.

§5 Informacje o formularzach

 1. Informacje podawane w formularzach nie są gromadzone automatycznie.
 2. Serwis zbiera informacje podane świadomie i dobrowolnie przez użytkownika.
 3. Dane podane w formularzach nie są przekazywane osobom trzecim inaczej niż za zgodą użytkownika.
 4. Dane podane w formularzu mogą stanowić zbiór potencjalnych klientów naszego serwisu.
 5. Dane gromadzone w formularzach są wykorzystywane do spełnienia funkcji wynikających z konkretnego formularza np.
  1. kontakt zwroty w formularzu kontaktowym
  2. realizacja zamówienia w formularzu do realizacji zamówienia
 6. Dane gromadzone w formularzach mogą zostać przekazane partnerom, podwykonawcą usług lub podmiotom technicznym odpowiedzialnym za realizacje zadań wynikających z funkcji formularza np.
  1. firma kurierska
  2. serwis obsługujący płatności
 7. Dane mogą zostać przekazane organom prawa, na wyraźne żądanie.
 8. Dane są przetwarzane na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

§6 Środki bezpieczeństwa

 1. Korzystamy z protokołów SSL, jeśli jest to potrzebne.
 2. Nie udostępniamy danych osobom do tego nieupoważnionym, dane gromadzone są należytą starannością zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych.
 3. Użytkownicy naszej strony odpowiedzialni są za chronienie swojego loginu i hasła, nasza firma nie odpowiada za konsekwencje w przypadku udostępnienia tych danych osobom trzecim.

§7 Okres przetwarzania danych

 1. Dane osobowe użytkownika będą przetwarzane przez administratora strony od momentu ich podania przez użytkownika do zakończenia czynności w jakim celu zostały podane z zachowaniem okresu do przedawnienia roszczeń, bądź do momentu zażądania ich usunięcia.
 2. Administrator strony może odmówić usunięcia danych do czasu zakończenia okresu składania roszczeń w związku z wykonywaną usługą, jakie może ponosić.


§8 Polityka cookies

 1. Co to są ciasteczka cookies?
  Ciasteczka cookies to niewielkie informacje tekstowe, w których zapisywane są dane potrzebne do prawidłowego działania serwisu. Pliki cookies generowane są przez przeglądarkę internetową i zapisywane na urządzeniu końcowym Użytkownika. Przy kolejnych odwiedzinach naszej strony przeglądarka rozpozna, że Użytkownik odwiedzał nas wcześniej i dostosuje prezentowaną treść do odbiorcy.
 2. Z jakich ciasteczek korzystamy?
  Na naszej stronie korzystamy z dwóch rodzajów ciasteczek sesyjnych i trwałych. Ciasteczka sesyjne, są czasowe i usuwają się automatycznie po wyłączeniu lub wyczyszczeniu przeglądarki. Pliki te są trwale usuwalne z pamięci urządzenia Użytkownika i nie pozwalają na pobranie jakichkolwiek danych z urządzenia. Natomiast cookies trwałe zapisują się na urządzeniu Użytkownika i pozostają tam do momentu ich usunięcia. Nie usuwają się poprzez zakończenie sesji ale są w pełni bezpieczne i nie udostępniają żadnych informacji z urządzenia Użytkownika.
 3. W jakim celu wykorzystujemy ciasteczka?
  Głównym powodem dla którego korzystamy z ciasteczek cookies jest zoptymalizowanie korzystania z serwisu, oraz poprawa konfiguracji. Dzięki ciasteczkom jest możliwe uwierzytelnienie danych Użytkownika i podtrzymanie sesji. Realizacja procesów potrzebnych do prawidłowego funkcjonowania strony. Ciasteczka cookies pozwalają nam na analizę „ruchu” na naszej stronie internetowej.
 4. Zarządzanie plikami cookies.
  Każdy Użytkownik naszej strony internetowej może samodzielnie i w każdej chwili zmienić ustawienia związane z ciasteczkami cookies. Użytkownikowi przysługuje prawo do określenia warunków uzyskiwania dostępu i przechowywania danych za pomocą ciasteczek cookies. Zmiany w plikach cookies można dokonać w ustawienia przeglądarki internetowej, z której korzysta Użytkownik. W każdej chwili Użytkownikowi przysługuje prawo do trwałego usunięcia plików cookies lub ograniczenia ich dostępu do danych. Ciasteczka nie zbierają danych w sposób automatyczny.
 5. Jak zmienić ustawienia dotyczące cookies w przeglądarce?
  1. Zmiana ustawień w przeglądarce internetowej:
   Zmiana ustawień dla Google Chrome https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=pl
   Zmiana ustawień dla Mozilla Firefox https://support.mozilla.org/pl/kb/W%C5%82%C4%85czanie%20i%20wy%C5%82%C4%85czanie%20obs%C5%82ugi%20ciasteczek
   Zmiana ustawień dla Safari https://support.apple.com/kb/PH5042?locale=pl_PL
   Zmiana ustawień dla Opera http://help.opera.com/Windows/12.10/pl/cookies.html
  2. Zmiana ustawień dla urządzeń mobilnych:
   Zmiana ustawień dla Android https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=pl
   Zmiana ustawień dla Safari iOS https://support.apple.com/pl-pl/HT201265
   Zmiana ustawień dla Windows Phone https://support.microsoft.com/pl-pl/help/11696/windows-phone-7
Napisz do Nas! :)