Regulamin ten określa zasady korzystania ze sklepu internetowego / platformy internetowej : www.muzycznakawiarnia.pl, w tym warunki zamówień oraz reklamacji zakupionych produktów.

 

§1 Informacje ogólne
1. Właścicielem serwisu jest Fundacja FIRMA DLA KAŻDEGO z siedzibą w Warszawie przy ul. ul. Lwowska 5/15 o numerze NIP: 5252625624 REGON: 362170026, dalej zwanym „Sprzedającym”.

2. Dane kontaktowe:
Numer telefonu kontaktowego – 506 697 557
Adres poczty elektronicznej – biuro@muzycznakawiarnia.pl
Adres pocztowy – Fundacja FIRMA DLA KAŻDEGO ul. ul. Lwowska 5/15 Warszawa 00-660

 

§2 Definicje

1. Certyfikat Legalności - licencja na użyczenie odsłuchu utworów muzycznych;

2. Dzień roboczy - jeden dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy;

3. Formularz rejestracji - formularz dostępny na stronie internetowej umożliwiający utworzenie konta;

4. Formularz zamówienia - formularz dostępny na stronie internetowej umożliwiający złożenie zamówienia;

5. Klient - pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej a posiadająca zdolność do czynności    prawnych, dokonująca u Sprzedawcy zakupu związanego bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową;

6. Konsument - osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, dokonująca u Sprzedawcy zakupu niezwiązanego bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową;

7. Kodeks cywilny - ustawa kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.).

8. Konto - oznaczony indywidualną nazwą (loginem) i hasłem podanym przez Usługobiorcę zbiór zasobów w systemie teleinformatycznym Usługodawcy, w którym gromadzone są dane Usługobiorcy w tym informacje o złożonych zamówieniach;

9. Newsletter - elektroniczna usługa dystrybucyjna świadczona przez Usługodawcę za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail, która umożliwia wszystkim korzystającym z niej Usługobiorcom automatyczne otrzymywanie treści kolejnych edycji newslettera zawierającego informacje o nowościach i produktach;

10. Produkt - dostępna na stronie internetowej rzecz ruchoma będąca przedmiotem Umowy  między Usługobiorcą a Sprzedawcą;

11. Prawo konsumenckie - ustawa o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 roku.

12. Sklep Internetowy - Sklep Internetowy Usługodawcy dostępny pod adresem internetowym www.muzycznakawiarnia.pl

13. Sprzedawca; Usługodawca – Fundacja FIRMA DLA KAŻDEGO z siedzibą w Warszawie przy ul. ul. Lwowska 5/15; NIP: 525-262-56-24; REGON: 362-170-026;

14. Umowa Sprzedaży - Umowa Sprzedaży Produktu lub usługi zawarta między Usługobiorcą, a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu Internetowego.

15. Usługa elektroniczna - usługa świadczona drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorcy za pośrednictwem Serwisu Internetowego;

16. Usługobiorca - zarówno Konsument, jak i Klient;

17. Zamówienie - oświadczenie woli Usługobiorcy stanowiące ofertę zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu lub Usługi ze Sprzedawcą.

18. Strona internetowa – www.muzycznakawiarnia.pl

19. PayU – system płatności on-line administrowany przez PayU S.A. z siedzibą w Poznaniu, (60-166 Poznań, ul. Grunwaldzka 182), wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000274399, o kapitale zakładowym w wysokości 4.000.000 zł w całości opłaconym, posiadająca numer identyfikacji podatkowej NIP: 7792308495 oraz numer REGON 300523444;


§ 3 Zakres działalności muzycznakawiarnia.pl
1. Strona internetowa zwiera ofertę produktową w postaci tematycznych pakietów i albumów muzycznych z możliwością odsłuchu próbek muzycznych oraz sprzęty muzyczne.

2. Zakresem działalności jest sprzedaż Produktów wysyłanych zarówno drogą elektroniczną jak i za pośrednictwem firmy kurierskiej.

3. Zakupione pakiety/albumy muzyczne można odtwarzać tylko w miejscu widniejącym na Certyfikacie Legalności.

§ 4 Licencja

1. Potwierdzeniem posiadania licencji na korzystanie z produktów zakupionych w Sklepie Internetowym jest Certyfikat Legalności, który zezwala na odtwarzanie muzyki tylko na miejscu na nim wskaznym.

2. Klient w momencie wystawienia faktury VAT otrzymuje dożywotnią licencję na korzystanie z zakupionych produktów, co oznacza że licencja nigdy nie wygasa, z wyjątkiem sytuacji z § 4 pkt. 3.

3. Licencja zostanie cofnięta w przypadku skutecznego odstąpienia przez Klienta od Umowy.

4. Przypadki wykorzystywania produktów należących do Fundacji FIRMA DLA KAŻDEGO bez posiadania wymaganej licencji stanowią naruszenia prawa autorskiego i zgodnie z art. 116 ust. 1 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych zagrożone są karą grzywny, ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.

 

§ 5 Zamówienia
1. Zawarcie umowy następuje w momencie wystawienia faktury VAT.

2. Złożenie zamówienia jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.

3. Warunkiem złożenia zamówienia jest zapoznanie się z informacjami zawartymi na stronie internetowej oraz cennikiem.

4. Zamówienia za pośrednictwem Sklepu Internetowego można składać 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu.

5. Do złożenia zamówienia za pośrednictwem Sklepu Internetowego może być wymagane założenie Konta poprzez Formularz Rejestracji.

6. Zakupu produktów zamawiający może dokonać za pośrednictwem Formularza Zamówienia bądź telefonicznie.

7. Warunkiem prawidłowej realizacji złożonego poprzez sklep internetowy zamówienia jest właściwe wypełnienie formularza zamówienia oraz podanie danych niezbędnych do realizacji zamówienia, w tym wysyłki zamówionego towaru.

8. Realizacja zamówienia następuje :

            a) po potwierdzeniu zamówienia – jeżeli wybrano płatność przy odbiorze;

b) po otrzymaniu wpłaty na konto – jeżeli wybrano przedpłatę.

9. Produkt dostarczany jest w postaci plików mp3 poprzez wygenerowany link do samodzielnego pobrania przez Klienta lub przesyłany za pośrednictwem firmy kurierskiej na nośniku pendrive.

10. Termin realizacji zamówienia wynosi do 3 dni roboczych i nie obejmuje czasu dostawy za pośrednictwem kuriera.

11. Do każdego zamówienia jest dołączana faktura Vat.

 

§ 6 Ceny i płatność
1. Wszystkie ceny podane w Sklepie Internetowym wyrażane są w polskich złotych oraz zawierają podatek VAT.

2. Ceny te nie obejmują kosztów przesyłki; do każdego zamówienia należy doliczyć koszt wysyłki według cennika dostępnego na stronie internetowej.
3. Sprzedający zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w cenach produktów, modyfikowania oferty sprzedażowej, a także wprowadzania oraz odwoływania promocji i rabatów jak również przesyłania indywidualnych ofert drogą mailową.
4. Płatność odbywa się za pośrednictwem PayU, poprzez tradycyjny przelew na konto bankowe lub gotówką przy odbiorze.

5. W przypadku zamówienia płatnego przez PayU lub przelewem opłatę należy wnieść w całości w terminie 5 dni roboczych od momentu złożenia zamówienia. Po upływie tego terminu nieopłacone zamówienie zostanie anulowane.

6. Ceną wiążącą dla Klienta jest cena aktualna w chwili złożenia zamówienia.

6. Sprzedający dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Klient, chyba że Klient zawarł ze Sprzedającym porozumienie w sprawie innego sposobu zwrotu płatności.

§ 7 Dostawa
1. Dostawa zakupionych pakietów/albumów muzycznych odbywa się on-line wygenerowanym linkiem do pobrania, który zostanie dostarczony wraz z fakturą VAT i Certyfikatem legalności na adres e-mail zamawiającego lub na nośniku pendrive wysyłanym kurierem na wskazany przez zamawiającego adres wraz z fakturą VAT i Certyfikatem legalności.

2. Dostawa zakupionego sprzętu muzycznego jest realizowana za pośrednictwem firmy kurierskiej zgodnie z obowiązującym cennikiem.

3. Dostawa on-line jest darmowa.

4. Dostawa za pośrednictwem firmy kurierskiej jest dodatkowo płatna a jej koszt obejmuje:

            a) opłatę za pendrive 20,00 złotych + 13,50 złotych w przypadku przedpłaty na konto lub płatności za pomocą PayU;

            b) opłatę za pendrive 20,00 złotych + 17,50 złotych w przypadku płatności przy odbiorze.

5. W przypadku dostawy za pośrednictwem firmy kurierskiej opłata za pendrive jest obligatoryjna.

6. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia w dostawie leżące po stronie przewoźnika.

7. Wybierając przesyłkę on-line Klient w ciągu 24 godzin od zaksięgowania płatności otrzymuje na skrzynkę e-mail wygenerowany link do samodzielnego pobrania.

 

§ 8 Reklamacje

1. W przypadku stwierdzenia przez Klienta wady lub uszkodzenia towaru o którym nie było mowy w opisie produktu zamieszczonym na stronie internetowej, Klient powinien niezwłocznie skontaktować się ze Sprzedawcą drogą mailową na adres biuro@gastromusic.pl w celu ustalenia sposobu dalszego postępowania.
2. Reklamacje dotyczące uszkodzeń mechanicznych muszą zawierać niezbędne do jej rozpatrzenia dane w szczególności imię i nazwisko zamawiającego oraz opis przedmiotu reklamacji.
3. Do odsyłanego z powodu reklamacji towaru należy dołączyć wydrukowany i wypełniony formularz reklamacji stanowiący załącznik nr 1 przedmiotowego regulaminu.
4. W przypadku reklamacji koszt odesłania i ponownego wysłania towaru ponosi Sprzedawca towaru.
5. W przypadku uznania reklamacji sklep dokonuje wymiany uszkodzonego produktu na nowy, a gdy ten sposób załatwienia reklamacji nie jest możliwy dokonuje zwrotu zapłaconej przez Klienta kwoty. Podstawą otrzymania zwrotu pieniędzy jest odesłanie do sprzedawcy podpisanej korekty faktury Vat
6. Rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni.

 

§ 9 Odstąpienie od umowy

1. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa Klient, który zawarł umowę na odległość, może od niej odstąpić bez podania przyczyny w terminie 14 dni od otrzymania zamówionego produktu.
2. Zwrotowi nie podlegają świadczenia i produkty, od nabycia których, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa nie można odstąpić:

a)Płyty CD/DVD/MP3 i inne nośniki z treścią cyfrową (możliwość zwrotu towaru wygasa w momencie, gdy kupujący zdejmie folie zabezpieczającą produkt)

b)Treści cyfrowe – pliki do pobrania ze strony internetowej (umowa o dostarczeniu treści cyfrowych niezapisanych na nośniku materialnym, użytkownik wyraża zgodę na spełnienie świadczenia przed upływem prawa do odstąpienia z czym wiąże się brak możliwości odstąpienia od umowy. Kupujący w chwili zakupu plików do pobrania akceptuje warunki tego zakupu).

3. W przypadku zwrotu towaru Klient proszony jest o przesłanie drogą mailową na adres biuro@gastromusic.pl lub pocztową w formie pisemnej na adres ul. ul. Lwowska 5/15 Warszawa 00-660 oświadczenia o odstąpieniu od umowy.

4. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy Klient może złożyć na formularzu, który stanowi załącznik do ustawy prawa konsumenckiego, na formularzu odstąpienia od umowy zamieszczonym jest jako załącznik nr 2 do przedmiotowego regulaminu lub w innej formie zgodnej z prawem konsumenckim.

5. Sprzedawca zwraca Klientowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia towarów.
5. Jeżeli Klient wybrał sposób dostawy towarów inny niż najtańszy zwykły sposób dostawy dostępny w sklepie, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Klientowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów i zwrócony zostanie koszt wysyłki najtańszej dostępnej formy dostawy oferowanej przez Sprzedawcę dla zakupionych towarów.
6. W przypadku odstąpienia od umowy, umowa jest uważana za niezawartą.
7. Klient ma obowiązek zwrócić towary niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie towarów przed jego upływem. Wraz z zakupionym towarem klient zobowiązuje się zwrócić dowód zakupu tj. faktury VAT.

8. Zwroty pieniędzy realizowane są przez Sprzedawcę przelewem bankowym na wskazany rachunek bankowy lub przekazem pocztowym pod wskazany przez Klienta adres.
9. Pieniądze za zwrócony towar zostaną przesłane do Klienta w ciągu 5 dni roboczych od daty otrzymania przez Sprzedawcę zwróconego towaru.

 

§ 10 Postanowienia końcowe

1. Umowy zawierane poprzez Sklep Internetowy zawierane są zgodnie z prawem polskim i w języku polskim.
2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego oraz w szczególności ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną, ustawa o prawach konsumenta, ustawa o ochronie danych osobowych, ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
3. W stosunku do konsumentów spory wynikające w związku ze stosowaniem niniejszego Regulaminu i z wykonywaniem zawartych umów, będą rozpatrywane przez Sąd właściwy według przepisów o właściwości rzeczowej i miejscowej zgodnie z ustawą Kodeks postępowania cywilnego.
4. Sprzedający zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian do niniejszego Regulaminu z zastrzeżeniem, iż zmiany w stosunku do konsumentów nie będą miały zastosowania do usług będących w trakcie wykonywania i będą obowiązywały po 30 dniach od poinformowania Klienta droga elektroniczną.

5. W przypadku sporów związanych z realizacją zawartej umowy strony będą dążyły do rozwiązania sporu na drodze postępowania polubownego pozasądowego – w tym do rozwiązania sporu przed mediatorem.

6. Wykonując obowiązek wskazania pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasadach dostępu do tych procedur, niniejszym informujemy, że opis dostępny jest na stronie http://www.prawaKONSUMENTA.uokik.gov.pl

 

7. Treść załączników nr 1 i 2 stanowią integralną część niniejszego regulaminu.

 

§ 11 Ochrona danych osobowych
1. 1. W przypadku korzystania ze strony internetowej www.gastromusic.pl użytkownik może podać swoje dane osobowe - podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże może być niezbędne do realizacji zamówienia w Sklepie Internetowym lub do kontaktu z użytkownikiem za pomocą formularza. Przetwarzanie danych osobowych odbywać się będzie zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa, w szczególności zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.2015, 2135 z późn. zm.) oraz ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. 2013, 1422 z późn. zm.). Szczegóły przetwarzania danych osobowych Użytkowników w takich przypadkach opisują poniższe ustępy.

2. Administratorem danych osobowych użytkowników jest Grzegorz Sikorski, o ile odrębny regulamin lub formularz dotyczący danej Usługi nie stanowi inaczej.

3. Usługodawca przetwarzać będzie dane osobowe wyłącznie w celu wykonania danej usługi i w zakresie niezbędnym do jej wykonania. Przetwarzanie danych osobowych w innym celu niż wskazany w zdaniu poprzednim odbywać się będzie wyłącznie po uzyskaniu dodatkowej zgody i w zakresie wskazanym w przedmiotowej zgodzie.

4. Każdy użytkownik ma prawo wglądu do swoich danych osobowych, a także prawo ich poprawiania i żądania ich usunięcia. W tym celu należy się zwrócić listownie do usługodawcy na adres Fundacja FIRMA DLA KAŻDEGO, ul. Lwowska 5/15, 00-660 Warszawa lub wysłać wiadomość drogą e- mailową na adres: biuro@gastromusic.pl W przypadku, gdy dane osobowe są konieczne do wykonania danej Usługi żądanie usunięcia tych danych osobowych jest równoznaczne z oświadczeniem o rozwiązaniu umowy o świadczenie danej usługi.


Napisz do Nas! :)